Home / ਵਾਇਰਲ / ਪਤੀ – ਪਤਨੀ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਨ ਇਹ 4 ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਲੋਕ ਹੁਣੇ ਜਾਣ ਲਵੋ

ਪਤੀ – ਪਤਨੀ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਨ ਇਹ 4 ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਲੋਕ ਹੁਣੇ ਜਾਣ ਲਵੋ

ਆਚਾਰਿਆ ਚਾਣਕਯ ਪਾਟਲਿਪੁਤਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ . ਚਾਣਕਯ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦਲ ਚਾਲ ਚਲਣ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ . ਇਨ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਇੱਕ ਸਧਾਰਣ ਸੀ ਕੁਟਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ . ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਸਾਦਾ ਸੀ . ਚਾਣਕਯ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਲੋਂ ਮਿਲੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਣਕਯ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ . ਚਾਣਕਯ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅਮਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਫਲ ਹੋਣ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ . ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੁੱਖ – ਸੁਖ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ .

ਪਤੀ – ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖ – ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂੱਜੇ ਦਾ ਨਾਲ ਦਿਓ . ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜੋੜੀਆਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਸਾਨ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈ ਉਸਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ . ਪਤੀ – ਪਤਨੀ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ . ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ . ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ – ਦੂੱਜੇ ਦੀ ਇੱਜਤ ਕਰਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ . ਜਦੋਂ ਦੋ ਲੋਕ ਇੱਕ – ਦੂੱਜੇ ਦੀ ਇੱਜਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ – ਦੂੱਜੇ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਚੰਗੇ ਵਲੋਂ ਚੱਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ . ਆਚਾਰਿਆ ਚਾਣਕਯ ਨੇ ਚਾਣਕਯ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤੀ – ਪਤੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ . ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਾਂ , ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹੋ .

ਆਪਸੀ ਦਖਲ ਪਤੀ – ਪਤਨੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ . ਪਤਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ . ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ . ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਪਤੀ – ਪਤਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ .

 

ਗੱਲਾਂ ਲੁਕਾਉਣਾ ਪਤੀ – ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਇੱਕ – ਦੂੱਜੇ ਵਲੋਂ ਬਤਾਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ . ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਣ ਵਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਜਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ – ਦੂੱਜੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ . ਜਦੋਂ ਪਤੀ – ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਦੂੱਜੇ ਵਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਛੁਪਾਨੇ ਲੱਗੀਏ ਅਤੇ ਇੱਕ – ਦੂੱਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰਾਬਲਮ ਵਲੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਸਮਝਿਏ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ . ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਦਮ ਤੋਡ਼ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਪਸੀ ਸਨਮਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ . ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ . ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਇੱਕ – ਦੂੱਜੇ ਦੀ ਇੱਜਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੇਜਾਨ ਹੈ . ਜੇਕਰ ਗੱਲ – ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀ ਇੱਕ ਦੂੱਜੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜਤੀ ਕਰਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਾਲ੍ਹ – ਗਲੌਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੱਮਝ ਜਾਓ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਅੰਤ ਛੇਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ .

 

ਘਰਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪਤੀ – ਪਤਨੀ ਗ਼ੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂੱਜੇ ਦੇ ਘਰਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ . ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ . ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂੱਜੇ ਦੇ ਘਰਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਇੱਜਤ ਕਰਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਰਗੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ . ਯਾਦ ਰਖਿਏ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ . ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਕਤ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਵਾਲੋਂ ਨੂੰ ਨਾਲਾਵਾਂ. ਅਜਿਹਾ ਕਰਣ ਉੱਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਵਲੋਂ ਵੱਧ ਭੈੜਾ ਹੋ ਸੱਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁਂਚ ਸਕਦਾ ਹੈ .

 

ਦੋਸਤਾਂ , ਉਂਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆਰਟਿਕਲ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ . ਪਸੰਦ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਸਿਆਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *